Department of Bangla

Our History

public/department/images/1692605427.jpg

বাংলা বিভাগের ইতিহাস

gnZx cÖRvwn‰Zlx Rwg`vi mvÕ`Z Avjx Lvb cbœxi bv‡gB cÖwZwôZ nq e‡½i AvjxMo L¨vZ mvÕ`Z K‡jR| cÖwZôv K‡ib ÔAvwUqvi Puv`Õ L¨vZ Rb`i`x, wkÿvbyivMx, e„wUkwe‡ivax A‡›`vj‡bi Ab¨Zg e¨w³Z¡ †gŠjwe Iqv‡R` Avjx Lvb cbœx| `v`vi bv‡g wZwb K‡jRwU cÖwZôv K‡ib| 1926 wLªóv‡ã K‡jRwUi hvÎv ïiæ nq| 1926  hvÎv ïiæ nq evsjv wefv‡Mi| 07 wkÿK I 08 Rb wkÿv_©x wb‡q evsjv wefv‡Mi m~Pbv| eZ©gv‡b wkÿK msL¨v 12 Rb wkÿv_©x 2 nvRv‡ii AwaK| kyiæ‡Z K‡jRwUi Aa¨ÿ wn‡m‡e `vwqZ¡ †bb wcÖwÝcvj Beivnxg Luv| wZwb 1926 wLªóvã †_‡K 1947 wLªóvã ch©šÍ mvÕ`Z K‡j‡Ri Aa¨‡ÿi `vwqZ¡ wQ‡jb| wZwbB K‡jRwU‡K GKwU ¸iæZ¡c~Y© ¯’v‡b †cŠu‡Q ‡`b| K‡jRwU 1938 wLªóv‡ã wWwMÖ K‡j‡R DwbœZ nq|  1966 wLªóv‡ã G K‡j‡R Abvm©  I 1977 wLªóv‡ã gv÷vm© †Kvm© cÖewZ©Z nq| 1979 wLªóv‡ã K‡jRwU RvZxqKiY nq| eZ©gv‡b miKvwi mvÕ`Z K‡jR, KiwUqv, Uv½vBj †`‡ki Ab¨Zg e„nr ¯œvZ‡KvËi K‡jR| GLv‡b cvm‡Kvm© QvovI eZ©gv‡b K‡jRwU‡Z 18wU wel‡q Abvm© Ges 15 wU wel‡q gv÷vm© †Kvm© Pvjy i‡q‡Q| QvÎ-QvÎx msL¨v cÖvq 22 nvRvi| e„nr cwim‡ii G K‡jRwU Rwgi cwigvY cÖvq 37.07 GKi|


Our Mission

সম্বৃদ্ধির পথে বাংলা বিভাগ

সম্বৃদ্ধির পথে বাংলা বিভাগ

ঐতিয্যবাহী বাংলা বিভাগ পড়ালেখার পাশাপাশি আয়োজন করে থাকে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের

Number of students

Number of Teachers

Academic staff

OUR TEACHERS

MD. ASADUZZAMAN

Professor

BCS_Batch : 16
Mobile No: 01718007979
Email: banglabivag1965@gmail.com
Home District: GAZIPUR

LATIFA KHANAM

Professor

BCS_Batch : 16
Mobile No: 019520775909
Email: lkhanam13@gmail.com
Home District: Kumilla

MD.NAZRUL ISLAM KHAN

Professor

BCS_Batch : 17
Mobile No: 01715616535
Email: nikhan_71@yahoo.com
Home District: Tangail

ANANDA MOHAN DAY

Associate Professor

BCS_Batch : 24
Mobile No: 01712746812
Email: deyananda39@gmail.com
Home District: Tangail

HIMANGSHU MOHAN PAUL

Assisaten Professor

BCS_Batch : 25
Mobile No: 01712575515
Email: mhimangshu@yahoo.com
Home District: Tangail

DR. ARMAN HOSSAIN AHAZAM

Assisaten Professor

BCS_Batch : 29
Mobile No: 01712548519
Email: ahazam01@gmail.com
Home District: Tangail

SABBIKUN NAHER

Assisaten Professor

BCS_Batch : 32
Mobile No: 01723817870
Email: tagor.ju@gmail.com
Home District: Tangail

SHAMS UDDIN CHAYAN

Assisaten Professor

BCS_Batch : 33
Mobile No: 01720034004
Email: shams.chayan35@gmail.com
Home District: Tangail

FAHIMA AKTER

Lecturer

BCS_Batch : 34
Mobile No: 01735028383
Email: fahimaakter6601@gmail.com
Home District: Tangail

MD. SAIFUL ISLAM

Lecturer

BCS_Batch : 35
Mobile No: 01739867955
Email: islamsaifulbcs@gmail.com
Home District: Tangail

SHARMIN SULTANA

Lecturer

BCS_Batch : 35
Mobile No: 01754545928
Email: sultana.sharmin109@gmail.com
Home District: Nilfamari

TANZINA AKTER

Lecturer

BCS_Batch : 38
Mobile No: 01767517446
Email: tanzina.ru0698@gmail.com
Home District: Tangail

OUR STAFFS

MD. NOOR-E- ALI

Designation: Office Assisaten
Mobile No: 01716241828
Email: noore2020ali@gmail.com
Home District: Sherpur

MD. LITON MIAH

Designation: Office Assisaten
Mobile No: 01729890971
Email: bijoy71desh@gmail.com
Home District: Tangail

MD. NURU MIAH

Designation: Office Assisaten
Mobile No: 01723573900
Email: raakhi275@gmail.com
Home District: Tangail

OUR STUDENTS

Samim

 • Registration No: 11111
 • Session: 2023-24
 • Roll: 1212
 • Class: Honours 1st year
 • Email: 86samim@gmail.com
 • Blood Group: B-
 • Mobile No.: 48755678
 • Home District: Tangail

Rohim

 • Registration No: 11112
 • Session: 2023-24
 • Roll: 1213
 • Class: Honours 1st year
 • Email: 86samim@gmail.com
 • Blood Group: B+
 • Mobile No.: 48755678
 • Home District: Tangail

Photo Gallery

Notice Board

Notice: RESEARCH SEMINAR

Monday, 03 April 2023

Notice: Make Up Classes

Monday, 03 April 2023